Tule ja suitsu levikut takistav tuletõkkeuks võib päästa elusid

Updated: Sep 12, 2021Eluliselt oluline uks kõikides ehitistes


Enamasti määratakse tule ja suitsu levikut takistavad meetmed juba ehitise

projekteerimisel, aga oluline on, et neid nõudeid täidetaks ka olemasolevates ehitistes.


Näiteks kui kortermaja keldri kohta kehtib nõue, et see peab olema trepikojast eraldatud

tuletõkkeuksega ja see on ka nõuetekohaselt paigaldatud, ent seda hoitakse avatult ja automaatse sulgumise süsteemi pole paigaldatud, siis see on tuleohutusnõuete rikkumine. Nimelt on sellise ukse mõte pidurdada tule ja suitsu pääsemist eluruumidesse kohtadest, kus võidakse hoiustada põlevmaterjale – näiteks erinevaid aineid, kütust, õlisid, vedelikke või segusid, mis lahtise leegiga kokkupuutel või temperatuuri mõjul süttivad.


Sellisteks ruumideks võivad olla näiteks kelder või garaaž, mis ühendatud elumajaga. Tuletõkkeuks taksitab suitsu ja tule levikut eluruumidesse.

Kõige olulisemad tuleohutusnõuded

Kehtiv ehitusseadustik määrab ära, et iga ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel:

  1. säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul;

  2. on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud;

  3. on tule levimine naaberehitistele piiratud;

  4. on tagatud ohutu evakuatsioon ning

  5. on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega.

Need nõuded peavad olema täidetud kogu ehitise kasutusea vältel. Olemasolevatele hoonetele kehtivad nõuded evakuatsioonile - hoonetel peab olema sektsioneeritud evakuatsioonitee, evakuatsioonitrepikoda - siinkohal keldri- ja korterite uksed.


Tuletõkkeuks kortermajades

Miks nõutakse korterelamus tuletõkkeuste paigaldamist, küsisime Päästeameti

eksperdilt Ergo Manninenilt.


Mannineni sõnul hukkus 2018. aastal eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist korterelamutes 22 ja eramajades 21. Lisaks hukkus 1 inimene suvilas ja 1 ridaelamus. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 17 inimest. Statistika tulesurmade kohta leiad: https://www.rescue.ee/et/tulekahjudes-hukkunud


“Need olid kellegi lähedased – vanemad, vanavanemad, õed-vennad, sõbrad. Korterelamutesse tuletõkkeuste nõudmine aitab meil päästa kellegi elu, kui selles majas peaks tulekahju puhkema,” rääkis Manninen.


Tuletõkkeuks oleks mõistlik paigaldada ka korterile, et korteris tekkinud tulekahju

korral takistada tule ning suitsu levikut teistesse korteritesse ja trepikotta, mis on ühtlasi ka evakuatsioonitee. Uutel ja renoveeritavatel kortermajadel on nõue ka korteriuste tulepidavusele.


Tuleohutusekspert Ardon Kaerma kommenteerib kehtivat olukorda: “Seaduse järgi kehtivad evakuatsioonile kehtestatud nõuded ka olemasolevatele hoonetele ja Päästeamet räägib täna meile küll keldriustest, aga tegelikult on probleem ka korteriustega. Praegu on tuletõkkeukse paigaldamine korterile vaid soovitus, aga kindlasti muudetakse see millalgi nõudeks, sest on selliseid tulekahjusid, kus korterist väljuv tuli ja suits on terve trepikoja ära blokeerinud ja inimesed ei pääse välja.

Trahv tuletõkkeukse puudumise eest

Mannineni sõnul kontrollib Päästeamet tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt ja nõuab

kortermajadelt tuletõkkeuste paigaldamist keldritele.


“Kindlasti ei ole meie eesmärk inimesi trahvida, kuid kortermajade tuleohutusreeglite

täitmise nõudmisel oleme järeleandmatud ja elementaarsete nõuete rikkumise osas on

meil nulltolerants. Seda kõike inimeste elu, nende kodu ja vara kaitsmiseks,” seletab

Manninen.

Olukorrad, kus tuletõkkeuks oleks päästnud inimelusid

Seadus määrab, et tuleohutuse puhul on kõige olulisem, et säiliks evakuatsioonitee – kui

aga tulekahju algab keldrist ja see on ühenduses kortermaja trepikojaga, siis saab

väljapääsutee kiirelt takistatud. Majaelanikud võivad keldrist tuleva suitsu ja tule tõttu

jääda majja lõksu.


Manninen meenutab olukordi, kus tuletõkkeuksed oleksid päästnud elu: ” Üks sündmus

toimus 19. aprillil Kunda linnas neljakorruselises kortermajas, kus keldrist alguse

saanud põleng levis kiiresti kortermaja trepikotta ning korteritesse. Päästetööde käigus

leiti naise surnukeha, kannatada said kõik trepikoja korterite elanikud. Järgmisel päeval

suri haiglas veel üks inimene.


16. oktoobril möödunud aastal toimus tulekahju Tartus Annelinnas viiekorruselise

kortermaja keldris – lahti jäetud keldriukse tõttu levis suits trepikotta ja sealt edasi kõigi

viie korruse korteritesse. Inimesi evakueeriti korteritest nii redelite, korvtõstuki kui

trepikoja kaudu.


Mõlema sündmuse puhul mängis olulist rolli trepikoja ja keldri vahel olev tuletõkkeuks –

esimesel juhul see puudus, Annelinna majal oli uks küll olemas, kuid jäetud avatud

asendisse. Mõlemas hoones sattusid majaelanikud ohtu seetõttu, et täitmata oli üks

kortermaja olulisem tuleohutusnõue – kelder ja trepikoda peavad olema eraldatud

Tuletõkkeuksega.”

Tuletõkkeuste klassid EI15, EI30, EI60 jt

Tuletõkkeuksi on saadaval nii puidust kui metallist ja erinevates ehitistes on nende

tulepüsivusele erinevad nõuded. Uksi jaotatakse vastavalt tulepüsivusele

klassidesse - nt EI15, EI30 või EI60. Seejuures numbrid näitavad selle ukse võimet

säilitada ettenähtud aja jooksul soojusisolatsioonivõimet ning terviklikkust –

tulepüsivust väljendatakse minutites, vastavalt 15, 30 ja 60minutit.


Millise tulepüsivusklassiga ust kuskil kasutada tohib, määrab ära see, milline on hoone

konstruktsioon ja otstarve. Näiteks on elamule nõuded hoopis teised kui hooldekodule,

kus inimeste evakuatsioon võib kesta oluliselt kauem kui eramus. E15 ust tohib kasutada üksnes majutusruumidel. Muudes kohtades on miinimumnõue EI30.


Millist tuletõkkesektsioonide tulepüsivust erinevatel hoonetel nõutakse, saab välja

arvutada Päästeameti poolt soovitatud kalkulaatoris: http://www.kalkulaator.eu/eton?


Tuleohutusekspert Ardon Kaerma selgitab: “"Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” määrus selgitab, et uks peab olema vähemalt 50% nõudega ehk siis korteritel vähemalt EI30 ja keldriuksed valdavalt EI60. Lisaks peab tuletõkkeuks, mis on evakuatsiooniteega ühendudes vastama ja suitsutihedusenõudele S200. Keldriuks peab olema erinevalt korteriuksest varustatud ka sulguriga. Juhul kui keldri tuletõkkeust hoitakse lahti, siis tuleb see varustada seadmega, mis tulekahju häire korral selle sulgeks. See omakorda tähendab seda, et kelder ja trepikoda peab olema täielikult varustatud anduritega. Lisaks peab olema väljapääsutee varustatud ka valgustusega”

Kasutusloa taotlusel on oluline täita tuleohutusnõudeid

Kasutusloa saamisel on kõige sagedasemaks takistuseks ehitiste tuleohutusnõuetele

vastavus. Tuletõkkeukse nõue on eluliselt oluline tuleohutusmeede.

“Tänapäeval ei hoita keldris üksnes moosipurke, seal paikneb palju põlevmaterjali nagu

autorehvid ja hooajariided. See tähendab, et keldritulekahju puhul annab meile

väärtuslikku aega oma elu päästmiseks juurde just seesama tuletõkkeuks,” põhjendab

Manninen kortermajade tuletõkkeuste nõuet.Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

Vastu võetud 30.03.2017 nr 17

RT I, 04.04.2017, 14

jõustumine 07.04.2017

https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018012