top of page
Kaustusloa taotlemine, kasutusluba

EHITISE KASUTUSLUBA
DOKUMENTATSIOONI KONTROLL & VORMISTAMINE

Kasutusluba on vajalik, sest see

- tõendab, et ehitis on elanikele ohutu

- võimaldab ostjal pangalaenu saada

- võib tõsta kinnisvara väärtust

- võib õnnetusjuhtumi korral tagada kompensatsiooni kindlustuselt

Kuid kasutusloa taotlemine ja vormistamine võib osutuda pikaks ja venivaks protsessiks, kui vajalik dokumentatsioon on puudu või nõuetega mitte vastavuses.  Tulipunane OÜ kogenud eksperdid aitavad taodelda Teie ehitisele kasutusluba ning säästa Teid tüütust asjaajamisest!

Kasutusloa hind sõltub mitmest eritegurist, nt ehitise suurus, keerukus ning asukoht. Samuti mõjutab hinda konkreetse ehitise seisukord ja olemasolev dokumentatsioon. Täpse hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust ning leiame koos kõige mõistlikuma lahenduse.

2. 

Kontrollime dokumentsiooni, tuleme objektile, kogume ja koostame kasutusloa jaoks vajalikud dokumendid.

3. 

Laadime nõutud dokumendid

kasutusloa väljastamiseks Ehitusregistrisse

Mis on kasutusluba ning milleks on seda vaja?

Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et ehitis vastab kehtestatud nõuetele ja seda võib kasutada.

Esmapilgul võib see tunduda ebavajaliku formaalsusena – kui majas elab omanik ise sees ning kõik on hästi, siis milleks on vaja kasutusluba? See osutub aga probleemiks kui soovid endale soetada maja pangapoolse finantseeringuga. Täna on pangad seisukohal, et kasutusloata kinnisvara ostu pangad ei finantseeri. Kui nad seda siiski peaksid tegema, siis vaid juhul, kui loa puudumine on mõjuvalt põhjendatud või laenulepingusse on lisatud klausel, et kasutusluba taodeldakse kindla ajaperioodi vältel. Antud loa puudumine jääb aga paraku enamasti asjaajamise taha, mida ei saa lugeda selle puudumise mõjuvaks põhjuseks. Nii võib paljudel juhtudel leida end olukorrast, kus omavahendeid napib, pank laenu ei anna ning unistuste kodu jääb soetamata.

 

Ent ka siis, kui oled maja ise ehitanud või ostnud omavahenditega ning plaanid seal ka elu lõpuni sees elada, võib ometi ette tulla ootamatuid situatsioone kus pead maja maha müüma. Kasutusloa olemasolu on sellisel juhul äärmiselt oluline ning selle puudumine võib eemale peletada väga suure hulga klientidest.

Kindlustus ei kata kasutusloata ehitisi

Kui kinnisvaral puudub kasutusluba, on üheks suurimaks riskiks kindlustusjuhtumid. Kasutusloa puudumisel võib õnnetuse korral kindlustusettevõte keelduda kulude kompenseerimisest. Seda põhjusel, et kasutusloata ehitis on seadustamata ning ei saa täpselt öelda, millisel põhjusel õnnetus juhtus. Seadustamata ehitise korral võib õnnetus juhtuda lähtuvalt ehitise nõuetele mittevastavusest. Eriti ohtlikud on tulest tingitud õnnetused. Kasutusloa taotlemise üheks vajalikuks osaks on tuleohutusauditi ja elektriauditi teostamine. Kui õnnetus juhtub lähtuvalt elektrisüsteemi nõuetele mitte vastavusest, mis on tihti üheks tulekahju põhjustest, võid olla üsna kindel, et kahju tuleb enda taskust kinni maksta.

Kuidas kontrollida, kas ehitis on seadustatud / kas kasutusluba on olemas?

Kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistri keskkonnas (ehr.ee). Selleks toimige järgnevalt:

1. Kirjutage otsingusse ehitise address, katastritunnus vms.

2. Klikkige otsitava ehitise “ehitusregistri koodile”

3. Valige loendist alampunkt “Dokumendid”

4. Kui kasutusluba on väljastatud ja registrisse kantud, siis leiate kasutusloa dokumentide loendist.

Milline dokumentatsioon on kasutusloa taotlemiseks vajalik?

Kasutusloa taotluse esitamisel tuleb esitada:

 

  1. Ehitusprojekt, mille järgi on ehitis ehitatud

  2. Ehitustehnilise ekspertiisi auditi aruanne*

  3. Elektripaigaldise audit

  4. Ehitise mahamärkimise akt või ehitusjärgne kontrollmõõdistus

  5. Küttesüsteemi ekspertiis* koos korstnapühkija aktiga

  6. Tuleohutusaudit

  7. Vee- ja kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad (gaasikütte korral gaasileping)

  8. Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus

*Juhul kui puuduvad nõutud kaetud tööde aktid ja ehituspäevikud

Mida teha, kui dokumentatsioon on puudulik?

Kui kasutusloa taotlemiseks on dokumentatsioon puudulik, siis tuleb need dokumendid koostada või asendada (vanemate ehitiste puhul) vastavate audititega. Auditid ja ekspertiisid peavad olema väljastatud kutsetunnistustega ekspertide poolt. Ära muretse, meie eksperdid tegelevad nende teemadega igapäevaselt. Asendame ja täiendame puuduva dokumentatsiooni.

Kuidas käib kasutusloa taotlemine?

Kui dokumentatsioon on olemas, siis toimub kasutusloa taotlemine digitaalselt EHR (ehitisregistri) kaudu. Selle saate üles laadida ise või käendada Tulipunane OÜ eksperte seda Teie eest tegema.

 

 

Tulipunane OÜ on ustav ning kogenud partner kasutusloa taotlemisel. Koostame ja kogume kõik vajalikud dokumendid ning esitame need Ehitusregistrisse loa väljastamiseks.

vajalik dokumentatsioon

LISATEENUSED & TULEOHUTUSTOOTED

Kõik ühest kohast - kui auditi, ekspertiisi või ülevaatuse käigus tuvastame puudusi, saad mugavalt meie juurest nii korstnapühkija teenuseid kui ka tuleohutustooteid. 

Chimney Cleaning

KORSTNAPÜHKIJA TEENUSED

Professionaalsed korstnapühkija teenused nign küttesüsteemi kontroll, konsultatsioon ja ülevaatus Tallinna ja Saaremaa piirkonnas. 

tuleohutuskomplekt-köök.png

TULEOHUTUSTOOTED

Kvaliteetsete tuleohutusvahendite online müük. Kõikidele meie toodetele pakume kontroll- ja hooldusteenust.

bottom of page